Projektid

Erasmus+ õpirände projekt "erivajadustega laste toetamine lasteaias"

PROJEKTI TOETAS: Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse agentuur Erasmus+ programmist.

PROJEKTI SUMMA: 17 475€

PROJEKTI EESMÄRK: Õpetajad püstitavad isiklikud õpiväljundid ja viibivad töövarjuna EL erinevates lasteaedades.
Iga laps on eriline, iga lapse jaoks on õppimine individuaalne – see on suur väljakutse nii õpetajale kui ka vanemale. Usume, et hästi planeeritud õpiränne annab õpetajatele juurde kogemusi, teadmisi ja oskusi kaasava hariduse edendamiseks, laiendab silmaringi ja toetab koostööd peredega.

TEGEVUSED:

I õpiränne: Hispaania, Castellbisbal, Els Arenys kool (20.03.2023-24.03.2023)

Hispaania lasteaed-koolis alustatakse õppega varakult ning lähtutakse lapse autonoomiast. Antud õpikäsituse raames paistis silma laste iseseisvus, julgus ja pealehakkamine. Lisatuge vajavate laste jaoks toimis süsteem, kus eripedagoog käis rühmas lapsega individuaalselt tegelemas just lapsele omases keskkonnas.


II õpiränne: Leedu, Alytus (25.09.2023-29.09.2023)

Leedu lasteaedades oli mõeldud erivajadustega lastele nii rühmas kui ka loodud eraldi ruum kus lapsed said rahuneda ja teistest vajadusel eralduda.


III õpiränne: Soome, Kerava, Jaakkola lasteaed (31.10.2023-01.11.2023) 

Kerava lasteaias on kasutusel nö rääkivad seinad, mis toetavad pildikeeles laste sotsiaalseid oskusi, kajastavad laste alarühmade jaotust jne.

KOKKUVÕTE PROJEKTI TEGEVUSTEST:

Kõik lapsed on erilised. Laste toetamisel on oluline:

● Tegevused väikestes alarühmades.
● Personali töögraafikud vastavalt laste vajadustele, vajadusel lisapersonal rühma.
● Erinevad laste huvist ja vajadustest lähtuvad mängu- ja tegevuspesad.
● Toetavad piktogrammid ja „rääkivad seinad“.
● Kokkulepped ja head tavad rühmas.
● Lapse loovust ja aktiivset tegutsemist toetavad meetodid, materjalid ja vahendid.
● Koht eraldumiseks, tunnetega tegelemiseks (rahupesa).
● Koostöö (juhtkond, õpetajad, rühmapersonal sh tugiisik, vanemad, erispetsialistid)
● Süsteemne lapse arengu hindamine ja vajaliku toe kiire tagamine (kolme tasandiline
tugisüsteem: üldine, tõhustatud ja eritugi).
● Töötajate pidev enesetäiendamine ja eneserefleksioon.

PROJEKTI KAJASTAMINE:

19. aprill projekti seminar (Hispaania õpireisi tulemused)
31.mai projekti tegevuste ja tulemuste tutvustus Lusti lasteaias
17. oktoober projekti seminar( Leedu õpireisi tulemused)
17. oktoober projekti tulemuste tutvustus Lapsesõbraliku mõtlemise klubis
17. november projekti lõppseminar
Artiklid lasteaia ajalehes Päkapikutaja (www.pakapikk.ee/pakapikutaja, MAI 2023, lk 34)
Artikkel Võrumaa Teatajas
Kajastus lasteaia stendil

PROGETIIGRI SEADMETE TAOTLUSVOOR 2021

PROJEKTI TOETAS: Haridus- ja Noorteamet

PROJEKTI SUMMA: 1262.09€

PROJEKTI EESMÄRK: ProgeTiigri seadmete taotlusvooru eesmärk on anda lasteaedadele, üldhariduskoolidele ja kutseõppeasutustele võimalus saada toetus, et soetada tehnoloogiaõppeks vajalike seadmeid. Taotlusvooru prioriteet on süsteemse ja jätkusuutliku IT-oskuste (programmeerimine, robootika, digimeedia jms) õppe arendamine haridusasutustes
(allikas: https://projektid.edu.ee/display/progetiiger/ProgeTiigri+seadmete+taotlusvoor+2021)

TEGEVUSED:  Uute robootikaseadmete lõimimine õppetegevusse, osavõtt ProgeTiigri 2021. a. sügisel toimuvast õpilasüritusest „ProgeTiigri Tulevikutegija 2021“, õpitoa korraldamine, uuendusliku õppematerjali loomine.

Õpime sorteerima ja taaskasutama jäätmeid

PROJEKTI TOETAS: Keskkonnainvesteeringute Keskus

PROJEKTI KESTUS: 1. september 2019 – 31. jaanuar 2020

PROJEKTI SUMMA: 1540€

PROJEKTIS OSALEVAD RÜHMAD: HELLIKU, NÖPSIKU, DILIDONI JA UNISTAJA RÜHM

PROJEKTI EESMÄRK: Lõimida keskkonna ja säästva arengu teemad õppe- ja kasvatustegevusega. Tegevuste tulemusel Võru lasteaia Päkapikk 5-7 aastased lapsed teavad, et loodust ja keskkonda saab hoida, kui vähendame ja sorteerime jäätmeid. Lapsed oskavad jäätmeid sorteerida, valmistavad jäätmetest uusi asju ja leiavad uue otstarbe. Lapsed mõistavad enda ja teiste tegevuse mõju ja tagajärgi. Lasteaia õpetajad ja õpetaja abid omandavad jäätmekäitluse põhitõdesid, teadmisi ja praktilisi oskusi jäätmeteema käsitlemiseks lasteaias.

TEGEVUSED: 
1. Jäätmeteemaline koolitus õpetajatele ja õpetajate abidele
2. Lavastusmäng “Põnevad prügilood” saalis
3. Lapsed külastavad Võrus asuvaid ettevõtteid “Abris”, “Flamelle”, “REHPOL”, “Seeder”, tutvuvad tootmisprotsessi ja selle tulemusel tekkivate jäätmetega
4. Kaheksa laste töötuba Aila Näpustuudios, kus meisterdatakse tootmisjääkidest erinevaid asju.
5. Õpetajate õpituba Aila Näpustuudios.
6. Metsavana konverents: projekti kokkuvõte.

Võru lasteaed Päkapikk keskkonnaalased aktiivõppeprogrammid 2019/2020

PROJEKTI TOETAS: Keskkonnainvesteeringute Keskus

PROJEKTI KESTUS: 2. september 2019 – 31. detsember 2019

PROJEKTI SUMMA: 500€

PROJEKTIS OSALEVAD RÜHMAD: NÖPSIKU RÜHM JA UNISTAJA RÜHM

TEGEVUSED: Aktiivõppeprogrammid “Saame pokudega sõbraks”. Lapsed tutvuvad looduslike pokude ja muinasjutu- pokudega. Matkatakse metsas, uuritakse puid ja taimi, loomade tegutsemisjälgi, tutvutakse Pokumaal elavate koduloomadega.

PROJEKTI NIMETUS: PROGETIIGRI SEADMETE TAOTLUSVOOR HARIDUSASUTUSTELE 2019

PROJEKTI TOETAS: Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus (HITSA)

PROJEKTI SUMMA: 761.63€

PROJEKTI EESMÄRK:  IT hariduse kättesaadavuse korraldamine kõikidele õpilastele. Hariduse Infotehnoloogia SA (HITSA) avab taotlusvooru, kus on võimalik osaleda kõigil alus- ja üldharidusasutustel, kes soovivad lastele/õpilastele korraldada IT keerukamate oskuste õpetamist ja kes on eelnevalt ProgeTiigri programmi taotlusvoorudes seadmete soetamiseks toetust saanud. Toetust saab taotleda mikrokontroller arendusplaatide, robootika komplektide, elektroonika-mehhaanika KIT-ide, 3D printerite, programmeeritavate droonide jms (edaspidi nimetatud „seadmed“) soetamiseks.

PROJEKTI TEGEVUSED: Robootikaringi käivitamine, robootikateemalistest üritustest osavõtmine, võistluse korraldamine. 

PROJEKTI NIMETUS: Võru lasteaed Päkapikk personali kaasava hariduse õppepäev Rakvere kolleegide kogemustest

PROJEKTI TOETAS: Euroopa Liit Euroopa Sotsiaalfondist

 

Seotud kujutis 

(23. august 2018 – 31. oktoober 2018)

PROJEKTI SUMMA: 1327.81€

PROJEKTI EESMÄRK: Lasteaia personalil on kujunenud ühtne asusaam kaasavast haridusest ning rakendatakse kaasava hariduse põhimõtteid. Käivitatavas sobitusrühmas toetatakse kõikide laste arengulisi vajadusi ning kõikides rühmades arvestatakse laste individuaalsusega. Lasteaia personal on võtnud omaks lapsest lähtuva õpikäsituse ning rakendab erinevaid võtteid ja meetodeid (töö alarühmades) ning loob sobiva õpikeskkonna, et tagada kõigi laste mitmekülgne areng. Lasteaia õpetajad ja erispetsialistid, omavalitsuse haridusspetsialistid teevad tõhusat koostööd kaasava hariduse rakendumiseks lasteaias.

PROJEKTI TEGEVUSED: 

1. Tutvumine Rakvere Rohuaia lasteaia õpikeskkonnaga, lapsest lähtuvate õppemeetoditega.
2. Seminar/koolitus “Kaasava hariduse võimalused lasteaia ja kooli kontekstis”, Rakvere Mai lasteaia direktor ja õppealajuhataja, Rakvere Põhikooli direktor.
3. Võru Päkapiku lasteaia sobitusrühma ja tavarühmade meeskonnad planeerivad õppe- ja kasvatustegevust alarühmades, loovad selleks sobiva õpikeskkonna.

PROJEKTI NIMETUS: Võru Lasteaia Päkapikk keskkonnaalased aktiivõppeprogrammid 2018/2019 õa

PROJEKTI TOETAS: Keskkonnainvesteeringute Keskus

(01.september 2018 – 01.juuli 2019)

PROJEKTI SUMMA: 1198.00€

PROJEKTI EESMÄRK: Lasteaia 3-7 aastastele lastele on 2018/2019 õppeaastal korraldatud õppekäike ja viidud läbi keskkonnahariduslikke aktiivõppeprogramme, mis kujundab lastes arusaama, et inimene on osa loodusest.

PROJEKTI TEGEVUSED:

1. Dilidoni ja Hampeli rühm osaleb Pähni looduskeskuse programmis “Matkasellid Rõuge ürgorus”;
2. Helliku rühm Luutsnikus (Siksalis), programm “Elu looduses erinevatel aastaaegadel”;
3. Nöpsiku ja Unistaja rühm Pähni looduskeskuse programmis “Läbi metsa põllu äärde”;
4. Himpeli ja Päka rühm Põlvamaa keskkonnamaja programmis “Sipelgas Ferda vähendab prügi”.

 

PROJEKTI NIMETUS: Õuesõppe edendamine koos kogukonna liikmetega

PROJEKTI TOETAS: Euroopa Liit Euroopa Sotsiaalfondist

Seotud kujutis

(15.aprill 2018 – 30.september 2018)

PROJEKTI SUMMA: 1854.47€

PROJEKTI EESMÄRK: Võru lasteaia Päkapikk õpetajad ja lapsevanemad õpivad ühiselt, kuidas rakendada õuesõpet, kasutades õppe- ja kasvatustegevuse läbiviimisel õpiõue võimalusi ja erinevaid aktiivõppemeetodeid.

PROJEKTI TEGEVUSED:

1. Tegevuste planeerimine, ettevalmistamine
2. Õpiõue kaardistamine
3. Õuesõppekoolitus lasteaias (Kristel Vilbaste)
4. Pärnu lasteaia Mai  külastamine: avastusõppe koolitus (Eesti Avastusõppe Liit),  kogemuste vahetamine, õpiõue vaatlus (meelte aed, tunnetusrada).
5. Projekti kokkuvõte

PROJEKTI NIMETUS: Robootikavahendite "ProgeTiigri programmi seadmete taotlusvoor 2017" kaudu taotlemine

PROJEKTI NIMETUS: Võru Lasteaed Päkapikk õpetab keskkonnahoidu läbi õuesõppe VI

(August 2017 – 12. aprill 2018)

Projekti toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus

PROJEKTI NIMETUS: Võrumaa lasteadade Mängude Mess

(01.veebruar 2017- 30.mai.2017)

  

Lühitutvustus ja pildid Võrumaa Teataja kodulehel

PROJEKTI NIMETUS: Võru Lasteaed Päkapikk õpetab keskkonnahoidu läbi õuesõppe V

(August 2016 – 12. aprill 2017)

Projekti toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus

PROJEKTI NIMETUS: Kohalikku kultuuripärandit tutvustavate teemapäevade läbiviimine Võru Lasteaias Päkapikk

(September 2014 – mai 2015)

Projekti toetab Eesti Kultuurkapitali Võrumaa ekspertgrupp

PROJEKTI NIMETUS: Kohalikku kultuuripärandit tutvustavate teemapäevade läbiviimine Võru Lasteaias Päkapikk

(September 2014 – mai 2015)

Projekti toetab Eesti Kultuurkapitali Võrumaa ekspertgrupp

PROJEKTI TEGEVUSED:

2. oktoober –“ Lambapäev “ lasteaia õuel

Osalejad: Võru Lasteaed Päkapikk, Punamütsike, Sõleke, Okasroosike koolieelikud

Tutvumine lambaperekonnaga, villa niitmine, pesemine, kraasimine, ketramine, kerimine, taimevärvid, heegeldamine, kudumine.

7.-11. oktoober – näitus “Kodused asjad”

16. oktoober ja 27. november – viltimispäev (õpetajaid juhendas Aili Põder)

30. oktoober – savipäev õpetajatele (juhendaja Maarja Vilsar)

4.-8. november – näitus “Käbid ja kännud”

11. november – mardipäeva tähistamine

20. november – folklooripäev Võrumaa mudilastele “Hiir hüppas, kass kargas”

2.-6. detsember – muinasjutunädal “Jutuvaka jutud”

20.-24. jaanuar – pillinädal (rahvapillide näitus, pillipäev saalis koos Milja Udrasega)

27.-31. jaanuar – suusanädal (suuskade, uiskude, diplomite-medalite näitus; külas Võrumaa suusataja Anti Saarepuu)

24.-28. veebruar – mängude nädal (25.02 lauamängude päev rühmades; 26.02 kabeturniir koolieelikutele)

3. märts – emakeelepäev “Võrumaa mäng”

17. märts – käpiknukkude meisterdamine Aila Näpustuudios

28. märts ja 1. aprill – Päkapiku nukuteatri etendus “Kanapetja rebane” Päkapiku lasteaia ja Järve Kooli lastele

 

 

PROJEKTI NIMETUS „Võru Lasteaed Päkapikk õpetajatele paikkondlike rahvariiete valmistamine”

I etapp – Hargla kihelikonna rahvariide seelikukanga kudumine

mai-detsember 2013

Projekti eesmärgid:
väärtustada kodukandi rahvariiete kandmise traditsiooni Võru Lasteaias Päkapikk


Projekti toetab Vana Võrumaa Kultuuriprogramm 2010-2013

Projekti kokkuvõte:
Maist kuni novembrini 2013. aastal teostus Võru Lasteaias Päkapikk projekt “ „Võru Lasteaed Päkapikk õpetajatele paikkondlike rahvariiete valmistamine ”. Projekti tulemusena valmis kangas 6 hargla kihelkonna rahvariideseeliku tarbeks.


Seelikukudumiseks vajaminevate töövõtete omandamine toimus õpitubade käigus.

  • Õpituba „Seelikulõnga värvimine” 3.-4. juunil 2013 a. Loosul Suti talus.

 

  • Õpituba „ Seelikulõime üleskäärimine ja niidepanemine” Võru Lasteaias Päkapikk 13.-17. augustil 2013 a.

 

  • Õpituba „Seelikukanga kudumine” Võru Lasteaias Päkapikk september – november 2013 a.

 

Kangakudumise õpituppa olid kaasatud ka lasteaia lapsed. Näha sai seelikukudumise protsessi ning proovida lõnga kerimist ja poolimist.


Kudumistöödest võttis osa 6 Võru Lasteaed Päkapikk töötajat. Iga kuduja kudus algusest lõpuni valmis ühe seeliku jagu kanga. Ühe seeliku kudumiseks ( 270 cm) kulus keskmiselt 50 h.

Projekti juhendas 2012. aastal Tartu Rahvaülikooli Koolituskeskuse rahvariide seelikukanga kudumise kursuse lõpetaja Ülle Mõttus.

 

PROJEKTI NIMETUS: Võru lasteaed Päkapikk õpetab keskkonnahoidu läbi õuesõppe IV

(September 2012 – august 2013)

Projekti toetab Keskkonnainvesteringute Keskus

 

PROJEKTI TEGEVUSED:

September: Kõige vanema Poku sünnipäevanädal

Oktoober: Muinasjutuvestmisnädal 

November: Puuko pildigaleriis näitus- pokude sügis

Detsember: Soojade soovide kuu 

Jaanuar:Talitukupäev, õppeprogrammid “Linnud-loomad talvel” Pähni looduskeskuses. 

Veebruar: Puuko pildigaleriis näitus – pokude talv 

Aprill: Väikese matka päev (ülemaailmse õuesõppepäva tähistamine,

pokude taimelava rajamine)

Mai: Õppeprogrammid Pokumaal “Pokude aastaring” 3-4 aastastele, “Saame pokudega sõbraks” 5-7 aastastele

Kevadise kepsutamise päevad

Pokude õiesoengupäeva läbiviimine

Õuesõppe vitriinides näitus: pokude aastaring 

August: Õpimappide koostamine

September: Aktiivõppetegevused õuesõppeklassis koos VKLG loodusklassiga

 

 

PROJEKTI NIMETUS „Väikekandle valmistamise laager”

13.08-17.08. 2012 a.


Projekti eesmärgid:

Võru Lasteaia Päkapikk õpetajad valmistavad 5 laagripäeva jooksul 10 väikekannelt ;
Võru Lasteaed Päkapikk väärtustab väikekandle, kui eesti vanima rahvapilli, mängimise traditsiooni.

Projekti toetab Vana Võrumaa Kultuuriprogramm 2010-2013

Projekti kokkuvõte:
13.-18. augustil 2012 teostus Võru Lasteaias Päkapikk projekt „Väikekandle valmistamise laager”. Projekti tulemusena valmis 5 laagripäeva jooksul 10 väikekannelt. Laagris osales 10 Võru Lasteaed Päkapikk töötajat. Laagrit juhendas kandlemeister Mihkel Soone. Väikekandle laager toimus Võru Kesklinnakooli tööõpetuse klassis.

Kajastus: ERRSi Teataja 3/2014
Kadri Hainas „Kui kuidagi ei saa, siis kuidagi ikka saab” http://www.errs.ee/index.php?id=64329


Fotod kandlelaagrist:


 

PROJEKTI NIMETUS: Võru Lasteaed Päkapikk õpetab keskkonnahoidu läbi õuesõppe III

(märts 2012 – oktoober 2012)
Projekti toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus.

 

PROJEKTI EESMÄRK:
Võru Lasteaias Päkapikk käivate laste käitumisharjumuste ja väärtushinnangute kujundamine keskkonnasäästlikuks rühmade looduskeskustes, õuesõppeklassis ja õppekäikudel toimuvate aktiivõppetegevuste kaudu.
Laps mõistab ja märkab enda ja teiste tegevuse mõju ja tagajärgi keskkonnale.
Vastavalt koolieelse lasteasutuse riiklikule õppekavale seotakse õppe- ja kasvatustegevus eelkõige kodukoha inimeste, looduse ja asutustega. Õpitavaga (objektid, nähtused) tutvutakse loomulikus keskkonnas.

PROJEKTI TEGEVUSED:

Seemnete külvamine ja taimede istutamine iga rühma looduskeskuses ja õue taimekastides.

Metsamarjapeenra rajamine õuesõpperajale.

Aedmarjapõõsaste istutamine.

Vitriin/panipaikade paigaldamine.

7 a laste õppekäik Räpina Aianduskooli ja Karula rahvusparki, 5-6 a laste õppekäigud Timmi tallu.

Lõikuspidu. Üritusega kinnistatakse projekti käigus õpitut ja teavitatakse lapsevanemaid projekti eesmärkidest ja tulemustest. Rühmad tutvustavad oma taimede kasvatamise tulemusi. Toimub temaatiline kontsert, maitstakse sügisande. Igal rühmal valmib poster projekti tulemustest. Postereid esitletakse õuesõppe vitriinides.

 

 

Võru Lasteaed Päkapikk õpetab keskkonnahoidu läbi õuesõppe II

Toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus

EESMÄRK:
Võru linna lasteaedades käivate koolieelikute väärtushinnangute kujundamine keskkonnasäästlikuks Võru lasteaia Päkapikk loodusrajal toimuvate keskkonnaalaste õuesõppetegevuste kaudu.

TULEMUSED:

Lasteaia õuealal on valminud õuesõppeklass, mis võimaldab läbi viia õuesõpet ja keskkonnaalaseid õppeprogramme.

Õuesõppeks on olemas Istumisalused, molbertid, nöörid, teisaldatavad tunnetusraja materjalid.

Võru linna lasteaedade 6-7 aastastele lastele viidi koostöös RMK spetsialistiga läbi õppeprogramm „Puude uurimine“. Kasutati erinevaid aktiivõppe meetodeid (uurimine, katsetamise, vaatlemine, tunnetamine, keskkonnamängud jne). Teadmisi kinnistati töölehtede täitmisega, herbaariumi koostamisega, käeliste tegevustega.


 

Laste teatritunnid muuseumis

kevad-suvi 2011

Rahastab Võrumaa Kultuurkapital 

Planeeriti laste teatritunnid muuseumi hoovis ja valmistati nende läbiviimiseks kostüümid ja dekoratsioonid.

Muinasjuttudeks valiti Kreutzwaldi muinasjutud “Helde puuraiuja” ja “Vaeslapse käsikivi”. Kuna mõlemad muinasjutud on seotud eesti muistse talueluga, otsustati õmmelda linased riided nii lastele kui õpetajatele ja kasutada rahvuslikku ornamentikat kostüümide kaunistuseks. Rahvuslikud ornamendid valmistas  pakutrüki tehnikas muuseumi töötaja Marika Sepp. Lastele valmistati lasteaiatöötajate poolt veel vuaal-rätikud “tule-tantsuks”.

 Ka dekoratsioonideks kasutasime puuvillast kangast ja pakutrüki tehnikat. Marika Sepp värvis pakutrükiga rätikud, mis markeerisid erinevaid puid: pihlakas, tamm, kask, haab, mänd, tamm.

Teatritunnid etendusega “Helde puuraiuja”  toimusid mais ja juulis.  Etendust mängisime ka  heategevusüritusel “Mängumaa” osalejatele, muuseumi sünnipäeval,Võru Folkloorifestivalil. Kasutasime etenduses eesti rahvatantse ja vanasõnu. Etenduses osales lasteaia folkloorirühm, 6 õpetajat. Etenduses mängis kaasa ka muuseumi muinasjutumemm Helju Kalme.

“Vaeslapse käsikivi” jäi aja puudusel lavastamata. Kostüümid nüüd selleks olemas, jätkame teatritundidega septembris.

 

 

 

PROJEKTI NIMETUS : Võru Lasteaed Päkapikk õpetab keskkonnahoidu läbi õuesõppe I (08.2010- 12.2010)

(Rahastab Keskkonnainvesteeringute Keskus)

PROJEKTI EESMÄRK:
Lastest kasvavad vastutustundlikud isiksused, kes mõistavad looduse väärtust inimesele. On tõusnud perede ja laste keskkonnateadlikkus, sest loodusarmastuse kujundamise ja loodusliku elukeskkonna väärtustamisega on alustatud varakult juba lasteaias.

KUIDAS PROJEKTI TEGEVUSED MÕJUTAVAD PROJEKTI SIHTRÜHMA KESKKONNATEADLIKKUSE SUURENEMIST
Lapsed oskavad kirjeldada inimtegevuse positiivset ja negatiivset mõju koduümbruse loodusele: 1) lapsed suhtuvad ümbritsevasse hoolivalt ja käituvad säästvalt; 2) soovivad osaleda looduse korrastamises; 3) mõistavad, miks on vaja istutada puid, põõsaid ja muid taimi.

SIHTRÜHM
Võru Lasteaia Päkapikk lapsed vanuses 2-7a, Võru Kesklinna Gümnaasiumi algklasside õpilased ( 1.-4. klass), Võru Lasteaia Päkapikk lasteaiaõpetajad, pered
 
PROJEKTI TEGEVUS:
1.Raja avamine
2.Sügise sünnipäeva tähistamine
3. Õues õppetegevused 2x kuus
4. Teemanädalad
5. Isadepäev loodusrajal
6. Advendi aeg algab päkapikurajal
 
PROJEKTI TULEMUS:
 
On valminud õpperaja õpimapp “Päkapiku rada”, mis sisaldab õppematerjali kõigi õpperaja punktide kohta. Õpperada on märgistatud infotahvlitega ja valmistatud on õpperaja kaart. Õpetajad kasutavad koolitusel saadud teadmisi õuesõppetegevuste läbiviimisel. Tunnetusrajal saavad lapsed erinevate meelte kaudu kogemusi loodusest. Õpperada kasutatakse erinevate ürituste ja õppetegevuste läbiviimisel. Lastele ja peredele viidi läbi rahulolu uuring.Millest selgus,et 90,7% küsimustikule vastanud lastest meeldis õues õppida. 92,7% küsimustikule vastanud vanematest pidas õuesõppimist vajalikuks ja 100% vastanutest tähtsustas õuesõpperaja valmimist lasteaia õuealale. Lapsed tõid huvitavate õuetegevustena välja- puukoorte tundmaõppimine, kastanimäng, saepuru-mulla-kuuseoksamäng, äikese tekkimine, lillesordid, katsume kive ja liiva, erinevate puulehtede otsimine, uurinud õunapuid, vaadelnud kuuseoksi, millised loomad lähevad talveunne, tuulekehviku tegemine, ilma vaadelnud jne. Personali rahulolu uuringu põhjal on rahulolu õuesõppe ja keskkonnahoiuga 4,7  (skaalal 1-5)
 
 

PROJEKTI NIMETUS: Ohud meie ümber (10.2010)

  • (Rahastatud Eesti Haigekassa projektist „Vigastuste vältimine Võru maakonnas“)
 
SIHTRÜHM
Võru Lasteaia Päkapikk lapsed vanuses 5-7a
 
PROJEKTI KAVA
11.10  9. ja 5. rühma kooliminejad külastavad Seenetädi ja Metsamoori talu
            Väljasõit kell 9.00

12.10 Olmekeemia ja ravimid: lapsed õpivad tundma
            kodukeemia ja ravimite otstarvet, ohtlikkust
10.30- Etendus „Rebasereinu kurb sünnipäev“ (6.r, 4.r, 5.r, 9.r ja 12.r.)
            Õpitoad- kell 10.45 (12.r), 11.00 (5.r), 11.15 (4.r), 11.30 (9.r), 11.45 (6.r)

13.10 Mürgised taimed ja seened
           Õpitoad- kell 10.45 (9.r), 11.00 (6.r), 11.15 (5.r), 11.30 (12.r), 11.45 (4.r)

14.10 Suitsetamise ja alkoholi kahjulikkus
           Õpitoad- kell 10.45 (5.r), 11.00 (9.r), 11.15 (6.r), 11.30 (12.r), 11.45 (4.r)

15.10 Kokkuvõte rühmades (kollektiivne töö), töölehtede täitmine,

“Päkapikk metsarajal” õppemäng (5-7a)
Suure viktoriini-ristsõna lahendamine rühmatööna (6-7a)


 

Koostöö dr Fr. R. Kreutzwaldi Memoriaalmuuseumiga (09.2009-05.2010)

(rahastab Eesti Kultuurkapital: 1800.kr)
 

Tegevuskava: Toimuvad muuseumitunnid alates 3.a lastega. Valmivad laste õpimapid „Lauluisal külas”, õpetajate õpimapp, lauamäng

 
September:
Rühmade õppekäigud muuseumi aeda
 
Oktoober:
Rühmade õppekäigud muuseumi hoovi (kelder, kaev, ait, tall, laut)
 
November:
Mardipäev muuseumis
Kadripäev muuseumis
Muinasjututunnid muuseumis
 
Detsember:
Fr. R. Kreutzwaldi mälestuspäev
Meisterdamispäev muuseumis
Valmib õpimapp õpetajale
 
Jaanuar:
Perega muuseumis
Valmib lauamäng „Lauluisal külas”.
 
Veebruar:
Muuseumi sünnipäev
 
Märts:
Lugemise tund muuseumis
 
Aprill:
Kevadtööd aias
 
Mai:
Peredega muuseumis, näitus „Lauluisal külas” (laste õpimapid, õpetaja õpimapp, fotod)