VÕRU LINNAVALITSUS
KORRALDUS
Võru
31.01.2024 nr 48

Koolieelse lasteasutuse õppekulu vanema poolt kaetava osa maksmisest erakorraline vabastamine

Eesti Haridustöötajate Liit (EHL) kuulutas välja üleriigilise üldhariduskoolide õpetajate tähtajatu streigi alates 22. jaanuarist 2024. Samas teavitas EHL, et selle raames korraldatakse üleriigiliselt alusharidusasutustes, kutseharidusasutustes ja huviharidusasutustes kõikide töötajate toetusstreik üldhariduskoolide õpetajate tähtajatu streigi toetuseks algusega 24. jaanuar 2024 kestvusega kuni kolm päeva. Võru linna lasteaedade kollektiivid otsustasid osaleda toetusstreigis, mistõttu erines sel perioodil lasteaedade töökorraldus tavapärasest. Kõik Võru linna lasteaiad olid perioodil 24.-26. jaanuar 2024 avatud ja tagatud oli lapsehoid kõikidele soovijatele, kuid õppetööd läbi ei viidud. Paljudel lastevanematel oli võimalik oma elukorraldust selliselt organiseerida, et last neil päevil lasteaeda ei toodudki.

Võru linn on seisukohal, et ebaõiglane on lapsevanematelt õppekulu küsimine perioodi eest, mil lasteaiad pakuvad ainult lapsehoidu, sest õppetööd läbi viia ei saa.

Korraldus antakse “Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus” § 30 lõike 1 punkti 2, Võru Linnavolikogu 10. mai 2006 määruse nr 20 “Koolieelsete lasteasutuste muude kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine” § 2 lõike 1 ja § 3 alusel ning arvestades Võru linna lasteaedade töötajate osalemist Eesti Haridustöötajate Liidu poolt väljakuulutatud üldhariduskoolide õpetajate tähtajatu streigi toetuseks.

1. Vabastada erandkorras lapsevanemad koolieelse lasteasutuse õppekulu vanema poolt kaetava osa maksmisest seoses õpptöö mittetoimumisega perioodil 24. jaanuar 2024 kuni 26. jaanuar 2024 järgnevates Võru linna lasteaedades:
1.1. Võru Lasteaed Okasroosike;
1.2. Võru Lasteaed Päkapikk;
1.3. Võru Lasteaed Punamütsike;
1.4. Võru Lasteaed Sõleke.
2. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.
3. Korralduse peale võib esitada Võru Linnavalitsusele vaide “Haldusmenetluse seaduses”sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates korraldusest teadasaamise päevast või päevast, millaloleks pidanud korraldusest teada saama, või esitada kaebuse Tartu Halduskohtule”Halduskohtumenetluse seadustikus” sätestatud tingimustel ja korras.

Kalvi Kõva
linnapea

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
E-mail