Postitatud

Rühmade jaotus juunikuus

17. – 28. juuni on Helliku, Nöpsiku ja Ninatarga rühma lapsed Nöpsiku rühma ruumides. Nöpsiku rühm asub tänavapoolse maja vasakpoolses tiivas, esimesel korrusel.
17. – 28. juuni on Dilidoni, Hampeli, Unistaja ja Päka rühma lapsed Dilidoni rühma ruumides. Dilidoni rühm asub tänavapoolse maja vasakpoolses tiivas, teisel korrusel.
17. – 21. juuni on Õnneseene, Himpeli ja Pesamuna rühma lapsed Õnneseene rühma ruumides. Õnneseene rühma asub tagumise maja vasakpoolses tiivas, teisel korrusel.
25. – 28. juuni on Õnneseene ja Pesamuna lapsed Dilidoni rühma ruumides. Dilidoni rühm asub tänavapoolse maja vasakpoolses tiivas, teisel korrusel.
25. – 28. juuni on Himpeli rühma lapsed Nöpsiku rühma ruumides. Nöpsiku rühm asub tänavapoolse maja vasakpoolses tiivas, esimesel korrusel.

Postitatud

Koolieelse lasteasutuse õppekulu vanema poolt kaetava osa maksmisest erakorraline vabastamine

VÕRU LINNAVALITSUS
KORRALDUS
Võru
31.01.2024 nr 48

Koolieelse lasteasutuse õppekulu vanema poolt kaetava osa maksmisest erakorraline vabastamine

Eesti Haridustöötajate Liit (EHL) kuulutas välja üleriigilise üldhariduskoolide õpetajate tähtajatu streigi alates 22. jaanuarist 2024. Samas teavitas EHL, et selle raames korraldatakse üleriigiliselt alusharidusasutustes, kutseharidusasutustes ja huviharidusasutustes kõikide töötajate toetusstreik üldhariduskoolide õpetajate tähtajatu streigi toetuseks algusega 24. jaanuar 2024 kestvusega kuni kolm päeva. Võru linna lasteaedade kollektiivid otsustasid osaleda toetusstreigis, mistõttu erines sel perioodil lasteaedade töökorraldus tavapärasest. Kõik Võru linna lasteaiad olid perioodil 24.-26. jaanuar 2024 avatud ja tagatud oli lapsehoid kõikidele soovijatele, kuid õppetööd läbi ei viidud. Paljudel lastevanematel oli võimalik oma elukorraldust selliselt organiseerida, et last neil päevil lasteaeda ei toodudki.

Võru linn on seisukohal, et ebaõiglane on lapsevanematelt õppekulu küsimine perioodi eest, mil lasteaiad pakuvad ainult lapsehoidu, sest õppetööd läbi viia ei saa.

Korraldus antakse “Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus” § 30 lõike 1 punkti 2, Võru Linnavolikogu 10. mai 2006 määruse nr 20 “Koolieelsete lasteasutuste muude kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine” § 2 lõike 1 ja § 3 alusel ning arvestades Võru linna lasteaedade töötajate osalemist Eesti Haridustöötajate Liidu poolt väljakuulutatud üldhariduskoolide õpetajate tähtajatu streigi toetuseks.

1. Vabastada erandkorras lapsevanemad koolieelse lasteasutuse õppekulu vanema poolt kaetava osa maksmisest seoses õpptöö mittetoimumisega perioodil 24. jaanuar 2024 kuni 26. jaanuar 2024 järgnevates Võru linna lasteaedades:
1.1. Võru Lasteaed Okasroosike;
1.2. Võru Lasteaed Päkapikk;
1.3. Võru Lasteaed Punamütsike;
1.4. Võru Lasteaed Sõleke.
2. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.
3. Korralduse peale võib esitada Võru Linnavalitsusele vaide “Haldusmenetluse seaduses”sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates korraldusest teadasaamise päevast või päevast, millaloleks pidanud korraldusest teada saama, või esitada kaebuse Tartu Halduskohtule”Halduskohtumenetluse seadustikus” sätestatud tingimustel ja korras.

Kalvi Kõva
linnapea

Postitatud

Info toetusstreigist osavõtmise ja lasteaia töökorralduse kohta streigi ajal

Alates 22. jaanuarist 2024 on Eesti Haridustöötajate Liit väljakuulutanud õpetajate ja haridustöötajate tähtajatu streigi. Toetusstreik on lubatud kuni 3 päeva ja see toimub 24.-26. jaanuaril 2024. Streik on tingitud valitsuse senisest soovimatusest leida kompromisse ja pidada kinni antud poliitilistest lubadustest leida lisaeelarvesse puuduolev raha õpetajate palkade alammäära tõusuks.  Toetusstreigis osalevad ka Päkapiku lasteaia töötajad.
Seoses sellega 24.01, 25.01 ja 26.01 Päkapiku õpetajad ei tööta!
Vajadusel on tagatud laste hoid valverühmaga. Avatud on Helliku rühm. Huviringe nendel päevadel ei toimu.

Loodame teie mõistvale suhtumisele!

Lasteaia juhtkond

Postitatud

Huviringid õppeaastal 2023/2024

Lastevanematel on võimalus otsustada, millistest huviringidest saavad lapsed osa võtta. Allpool on teave Päkapiku lasteaias toimuvate huviringide kohta 2023/2024 õppeaastal.

JALGPALL

Jalgpalli treeningud toimuvad esmaspäeviti lasteaia liikumissaalis või õueväljakul. Treeningutele on oodatud lapsed vanuses 4-7 aastat. Treeningutega alustame 04.09.2023.

SEPPS

SEPPS spordiring toimub teisipäeviti kell 14:45-15:15 lasteaia liikumissaalis. Spordiringi on oodatud lapsed 3-7 aastat. Esimene tund toimub 05.09.2023

LUGEMISRING

MTÜ Lugemistlusti Huvikool kutsub lapsi vanuses 3-7 aastat lugemisringi. Ringid alustavad 18.09.2023.

KUNSTIRING

Võru Kunstikool ootab 5-7 aastaseid lapsi kunstiringi. Õppetöö algab 11.09.2023 lasteaia huvitoas esmaspäeviti ja kolmapäeviti kell 13:00-13:45.

Postitatud

Eesti vabariigi 105. sünnipäeva ja lasteaia 53. sünnipäeva tähistamine!

23. veebruaril tähistasime kogu lasteaiaperega Eesti 105. sünnipäeva ning lasteaia 53. sünnipäeva.

Kargele ilmale vaatamata algas hommik lipuheiskamise ning trepikontserdiga, seejärel avati kohvik, kus pakuti laste endavalmistatud suupisteid.

Pidu jätkus tantsuklubis, päkapikukinos ja Eesti mängu mängides.

Lõuna ajal nauditi kokkade pidupäevamenüüd.

Aitäh nii suurtele kui väikestele päkapikkudele meeldejääva päeva eest!

Postitatud

Vastlapäev 2023

Ilmataat õnnistas vastlapäeva imelise ilmaga. Seega said päkapikulapsed koos peredega veeta ühe lõbusa õhtu Haanja Puhke- ja Spordikeskuses.

Aitäh meie päkapikkudele ja nende vanematele, kes kohale tulid ja leidsid endas üles lapseliku rõõmu! Samuti täname Kuperjanovi jalaväepataljoni köögimeeskonda maitsva supi eest!